ТАНЯ ГЕОРГИЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Родом съм от  град Сопот, Пловдивска област. Завърших Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски “ със специалност „Социални дейности“. Сфера, с която обвързах своя професионален път, тъй като областта на социалната работа представлява силен интерес за мен.

Работата ми е да ръководя екипа от специалисти в Дневен център за деца с увреждания и Центъра за обществена подкрепа в помощ на децата и семействата от община Карлово.

Отговарям за административната организация и за качеството на предоставяните социални услуги от СОНИК СТАРТ. Осъществявам сътрудничество с организациите и институциите, работещи с деца или по проблемите на децата и семействата в общината и на национално ниво.

Центърът за обществена подкрепа обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата.

Основната мотивираща сила в работата ми е желанието да бъда в помощ на децата и техните семейства. Твърдо вярвам, че децата могат да се интегрират и приспособят към обществото така, че да бъдат полезни за себе си и за другите.

Предизвикателството в нашата професия е, че работата ни е изключително трудна и отговорна. Най-трудната ни задача е да създадем доверителна връзка с родителите на нашите потребители.

След като с екипа на СОНИК СТАРТ успеем да постигнем максимума за всяко дете се стремим да го интегрираме успешно и доколкото е възможно в обществото, в масови училища и детски градини и да помагаме на техните семейства да разберат смисъла в тяхното участие в образователният процес.

Екипът на СОНИК СТАРТ първоначално прави задълбочено прочуване за всяко дете като намира неговите силни и слаби страни, за да можем да доразвием силните. Мултидисциплинарният екип работи в насока усвояване на умения за водене на самостоятелен живот при децата.

В личен план си имам приятел, с който все още не правим планове за деца.

В свободното си време обичам да танцувам, пея и спортувам. Преди години бях част от народен танцов състав. Не продължих да се занимавам професионално с това, защото съдбата ми ме насочи към социалната сфера, където искам да съм максимално полезна.

Мотото ми в живота е да следвам мечтите си колкото и трудни за реализиране да са те!

СОНИК СТАРТ за мен е шанс да израстна, да се надградя, да придобия опит и умения. Смятам, че тези умения ми бъдат безкрайно необходими в житейския ми път и в изграждането на здраво семейство.

ГАБРИЕЛА АВРАМОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ЛИЛИЯ ДЖОНДЖОРОВА
АРТ-ТЕРАПЕВТ
ХРИСТИНА КОЛЕВА
ПСИХОЛОГ
TAНЯ БОЙЧЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Таня Бойчева е завършила Публична администрация в ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна. Работи като социален работник в ЦОП Карлово. Отговаря за пряката социална работа, координира работата по случаите, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства. Извършва първоначална оценка на случая, констатира потребностите от конкретна социална услуга: инициира екипно обсъждане, подготвя план за работа.

ПЕПА ГЕНЧЕВА
ПСИХОЛОГ

Пепа Генчева е завършила бакалавър „Психология“ и магистър по „Приложна психология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работи като психолог в ЦОП Карлово. Извършва индивидуални и групови психологически консултации с деца и техните семейства.