КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ” В СОНИК СТАРТ

ПСИХОЛОЗИТЕ В СОНИК СТАРТ
Динамичното развитие на СОНИК СТАРТ като доставчик на социални услуги на територията на цялата страна предполага стремеж към непрекъснато надграждане на професионалния опит, както на експертните екипи като цяло, така и индивидуално на всеки от членовете. Това е и един от идейните замисли, въплътени в реализирането на поредицата кръгли маси на експертите за 2014 г.

Залегналият подход в организацията определя работата като динамична, нетипична, твърде разнообразна и понякога повече от предизвикателна. Приоритет е търсенето и залагането на иновативни решения, творчески, активен и атрактивен подход.

Териториалното разпределение на предоставяните социални услуги е позиционирано в различни области, всяка от която носеща своите характерни белези и особености. Това, обаче, не е предпоставка за различно качество на работа. Стандартите на СОНИК СТАРТ за предоставяне на услуги в социалната сфера са еднозначно приложими в цялата страна. В тази връзка се залага много на мобилността на екипите, обмена на директен опит и стимулирането на добро сътрудничество, които да поддържат еднаквите стандарти на работа. Това е застъпено и чрез създадения механизъм на дистанционно общуване, надграждащ качествената комуникация от разстояние. Фирмена култура в тази посока възпитава иновативно мислене, обърнато към онлайн комуникацията между служители.

МОТИВАЦИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ.
Да си психолог не е просто професия. Това е призвание и предизвикателство, на което се отдаваме с много любов.

Един от най-ефективните начини, използвани в СОНИК СТАРТ за увеличаване приноса в работата на психолога, се състои в подпомагане на неговото личностно и професионално развитие. Постоянно се търсят възможности за нови и нови обучения, за вътрешен и външен обмен, за ново и ново надграждане, като по този начин се поддържа и разширява нивото на професионална компетентност, като пропорционално расте и ентусиазмът и увереността на специалистите психолози.

Психологът в СОНИК СТАРТ има възможност за инициативност, за самостоятелност и активно участие във вземането на решения. Той прилага знанието си към психичните процеси, човешкото поведение и развитие в социален контекст. Съдейства да се създава и развива практиката на информираните съждения и избори, отнасящи се до човешкото поведение, и за подобряване на условията на живот на хората и на обществото като цяло.

Като психолог от екипите на СОНИК СТАРТ трябва на първо място да си човек, да умееш да се поставяш на мястото на детето/родителя срещу теб, да проявяваш емпатия – да се опиташ да вникнеш в подбудите му, да разбереш причините за взетите от него решения, да съпреживееш изживяното от потребителя.

Едно от важните неща за психолога в СОНИК СТАРТ е да възпитава в толерантност, в приемане и уважение към различията на другите, да показва, че хората, стига да поискат, могат да живеят в разбирателство и хармония, че „доброто” е винаги по-правилният избор. Водещите ценности са взаимопомощ, всеотдайност и уважение към потребителите.

Предизвикателствата, пред които се изправя психологът в СОНИК СТАРТ при изпълнение на своите служебни задължения, са много.

Когато един случай стигне до центровете за социални услуги, то за всички трябва да е ясно, че това е последната спирка от пътешествието на „случая“ към личността. Затова е важно експертите да успяват да уловят, това което другите не улавят при конкретните проблеми. Трудно се удържа специфичното и твърде разнообразно поле на работа – от „малкия случай” до „големите промени” в обществото.

Професионализъм, креативност, творчество и оптимизъм, носещи удовлетвореността, която следва единствено истинските постижения, бележат нашата работа, нашата цел, до която достигаме отново и отново, чрез надграждане всеки ден.