ТАНЯ ГЕОРГИЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Родом съм от  град Сопот, Пловдивска област. Завърших Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски “ със специалност „Социални дейности“. Сфера, с която обвързах своя професионален път, тъй като областта на социалната работа представлява силен интерес за мен.

 

ЛИЛИЯ ДЖОНДЖОРОВА
АРТ-ТЕРАПЕВТ

В Център за обществена подкрепа гр. Карлово Лилия отговаря за организацията и качественото провеждане на групова и/или индивидуална арт-терапия. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колегите от екипа. Провежда срещи с бъдещи и настоящи доброволци.
ТАНЯ БОЙЧЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Таня Бойчева е завършила Публична администрация в ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна. Работи като социален работник в ЦОП Карлово. Отговаря за пряката социална работа, координира работата по случаите, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства. Извършва първоначална оценка на случая, констатира потребностите от конкретна социална услуга: инициира екипно обсъждане, подготвя план за работа.

МАЯ ТОЧЕВА
ПСИХОЛОГ

Мая е завършила магистратура по психология в ЮЗУ „Неофит Рилски“ град Блогоевград, с профил Социална психология. Подкрепя, информира и консултира родителите по различни теми свързани с ежедневието им. Като психолог провежда групови и индивидуални консултаций. Включва се в изготвянето на индивидуални характеристи за деца вписани в Регистъра за осиновяване.

ТАНЯ АБРАШЕВА
ПЕДАГОГ

Таня работи като педагог в ЦОП Карлово. Чрез работата си цели децата да бъдат подпомогнати, подкрепени и насърчени в подготовката и разбирането на учебния материал преподаван в училище, чрез допълнителни разяснения.