Член 19 от Конвенцията за правата на детето гласи, че всички деца имат право на закрила.

“… от всички форми на физическо или умствено насилие, нараняване или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления, докато то е под грижите на родителя/ родителите, настойника/ настойниците по закон или всяко друго лице, на което е поверено детето.”


Отговорност на всички нас като общество е да положим грижа за децата, когато те са в опасност. Всеки гражданин има морален ангажимент да подаде сигнал, ако е станал свидетел на насилие над дете (и не само) в Отделите за закрила на детето/полицията.


Сигнали за деца в риск може да подавате в:

Отдел „Закрила на детето” на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Карлово на тел: 0335 / 9 34 82, 0882 / 82 56 18

Полиция – тел.166

Единен номер за спешни повиквания – тел.112

Национална телефонна линия за деца – тел.116111

Денонощна гореща телефонна линия за пострадали от насилие жени, юноши и деца – тел. 0800 18 676

Гореща телефонна линия за изчезнали деца – 116 000

Център за обществена подкрепа – Карлово – 0335 / 55 771, 0882 / 35 05 09


На основание Чл.6. (1) от НАРЕДБА за критериите и стандартите за социални услуги за деца в ЦОП – Карлово е на лице Процедура за подаване и разглеждане на жалби, според която всички потребители на социални услуги и придружаващите ги лица могат да подадат жалба. Процедурата урежда реда за подаване и разглеждане на жалбите подадени в ЦОП – Карлово.

Член 19 от Конвенцията за правата на детето гласи, че всички деца имат право на закрила.

“… от всички форми на физическо или умствено насилие, нараняване или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления, докато то е под грижите на родителя/ родителите, настойника/ настойниците по закон или всяко друго лице, на което е поверено детето.”


Отговорност на всички нас като общество е да положим грижа за децата, когато те са в опасност. Всеки гражданин има морален ангажимент да подаде сигнал, ако е станал свидетел на насилие над дете (и не само) в Отделите за закрила на детето/полицията.


Сигнали за деца в риск може да подавате в:

Отдел „Закрила на детето” на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Карлово на тел: 0335 / 9 34 82, 0882 / 82 56 18

Полиция – тел.166

Единен номер за спешни повиквания – тел.112

Национална телефонна линия за деца – тел.116111

Денонощна гореща телефонна линия за пострадали от насилие жени, юноши и деца – тел. 0800 18 676

Гореща телефонна линия за изчезнали деца – 116 000

Център за обществена подкрепа – Карлово – 0335 / 55 771, 0882 / 35 05 09


На основание Чл.6. (1) от НАРЕДБА за критериите и стандартите за социални услуги за деца в ЦОП – Карлово е на лице Процедура за подаване и разглеждане на жалби, според която всички потребители на социални услуги и придружаващите ги лица могат да подадат жалба. Процедурата урежда реда за подаване и разглеждане на жалбите подадени в ЦОП – Карлово.