Програма в подкрепа на приемната грижа

Децата, лишени от родителски грижи, копнеят за дом и семейство. Те искат да прегръщат и да бъдат прегръщани, да обичат и да бъдат обичани… точно както всички останали деца. Не е трудно да бъдеш приемен родител, нито да помогнеш „Приемна грижа” да стигне до възможно най-много деца. Утвърждаването на приемната грижа, като социална услуга, е една от приоритетните дейности на СОНИК СТАРТ. В тази връзка, тя е и основен ангажимент за екипа на ЦОП – Карлово. Приемната грижа е алтернативен вариант на отглеждане на дете в семейна среда. Тя е неделима част от процеса на деинституционализация, който е приоритет на държавната политика в България по отношение на закрилата на детето. Все още този модел на отглеждане на дете трудно се възприема от общността като цяло, а на територията на Община Карлово, въпреки направената кампания и популяризиране на приемната грижа, липсват достатъчно кандидати за приемни семейства. Популяризирането на Програмата в подкрепа на приемната грижа, от екипът на ЦОП – Карлово ,включваше разпространението на публични места на брошури, постери и разделители за книги, които дадоха ясна представа за приемната грижа като социална услуга. Чрез популяризирането на програмата специалистите имаха за цел да повишат информираността и чувствителността сред общността, относно предлаганата социална услуга на територията на общината. Приемната грижа е социална услуга, която предоставя възможност на децата, които не могат да живеят със своите родители да живеят в семейство. Тя е част от процеса на деинституционализация в България и трябва да бъде съчетана с услуги и подкрепа към семействата, за да няма изоставени деца и деца настанени в домове. Услугата ‘‘както и толерантност и отвореност към приемната грижа като цяло. “Приемна грижа‘‘ е алтернативна форма за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи в семейна среда. По този начин те получават максимално добра грижа и възможност за развитие, отглеждане, възпитание и посрещане на нуждите им за определен период от време. Приемната грижа предоставя възможността на деца в риск да опознаят семейните взаимоотношения и да изпитат чувството да бъдат обгрижвани от значим възрастен, да усетят щастието и да имат пълноценен живот. Чрез такава форма на грижа може да се осигури подкрепа за бъдещето на едно или повече деца по следните начини:

  • равнопоставеност и партньорство на всички участници в процеса;
  • безопасна и сигурна семейна среда;
  • възможност за изграждане на емоционална връзка със значим възрастен;
  • възможност за специално внимание и грижа.

Утвърждаването на приемната грижа като социална услуга бе една от приоритетните дейности на СОНИК СТАРТ. В тази връзка, тя е и основен ангажимент за екипа на ЦОП – Карлово. Към настоящия момент екипът на ЦОП – Карлово работи с пет приемни семейства, като осигурява индивидуална подкрепа и консултации на детето и приемните родители, за по-добро напасване и изглаждане на междуличностните им отношения. Също така осигурява възможност на родителите да контактуват по между си в една сигурна и спокойна среда, докато специалистите работят групово и индивидуално с децата. Приемните родители имат възможност да споделят проблемите и опита си в създадената от екипа на ЦОП – Карлово „Група за взаимопомощ и подкрепа“, където намират професионална помощ от специалистите в екипа. Една от централните витрини на сградата на ЦОП – Карлово е посветена на приемната грижа, за да промотира активно толерантност и отвореност към приемната грижа като цяло.