ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ – 17 април отново отвори врати Центърът за обществена подкрепа – Карлово

От 17 април отново отвори врати Центърът за обществена подкрепа – Карлово. Комплексът е с капацитет 30 места и се помещава на пл. ”20 юли” №10 (бившият ресторант Москва), тел. 088/235 05 09,
управител – Красен Краев. Центърът е с изцяло нов екип с ръководител Красен Краев, който се състои от социален работник, педагог, психолог, арт-терапевт и логопед.

Основното предназначение на „Центъра за обществена подкрепа” е предоставянето на комплекс от социални услуги, насочени към деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата
и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот
и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца
с поведенчески проблеми и прояви.

Услугите са насочени към деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца; – деца и младежи, напускащи специализирани институции за деца; – деца и младежи в риск и техните семейства (деца, лишени от родителска грижа; деца, жертви на насилие и/или експлоатация, в това число деца в ситуация на риск и опасност за живота и здравето им; неглижирани деца; деца с увреждания); – деца с девиантно поведение; – отпадащи от училище деца; – бременни жени и майки в риск да изоставят децата си; – кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца; – кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период; – деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността.

Център за обществена подкрепа – Карлово работи съвместно с Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, с МКБППМН (Местна комисия за борба с противообществените
прояви), с училищата и детските градини на територията на общината, с РУ Полиция – Карлово.