Как да стигнете до нас?

Достъп до услугите на Център за обществена подкрепа Карлово:

  • Чрез направление или заповед от Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” град Карлово, след подаване на писмено заявление;
  • Чрез заявка от други институции и организации, като: Местна комисия за борба с противообществените прояви, Детска педагогическа стая, училища, детски градини и други;
  • Чрез заявка от самозаявили се клиенти, които по собствено желание са пожелали ползването на социалните услуги.

Предоставяните социални услуги в ЦОП са безплатни.

За кого?

Услугите на Центъра са насочени към:

  • Деца 0 до 18 и техните семейства: деца и младежи в риск; лишени от родителска грижа; деца, жертва на насилие и/или експлоатация; претърпели загуба; със суицидно поведение; деца с девиантно поведение; необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище; деца с увреждания;
  • Деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип и младежи, напускащи тези институции/услуги;
  • Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, които имат нужда от подкрепа и съдействие;
  • Кандидати за или утвърдени приемни семейства;
  • Кандидати за или вече одобрени осиновители;
  • Лица.