Как подкрепяме?

ЦОП Карлово предоставя подкрепа на общността под формата на социални услуги за деца и семейства. Предлаганите социални услуги сe предоставят чрез индивидуални и групови срещи, разговори, консултации в домашна среда, училище или в ЦОП.

 • Превенция: Семейно консултиране и подкрепа – социални, правни, психо-социални и психологически консултации; Придружаване; Пренатална и постнатална грижа – социално консултиране и информиране по време на бременността и в следродовия период на майки в риск да изоставят децата си; Повишаване на родителския капацитет; Семейно планиране, консултации в сферата на репродуктивното здраве; Здравни съвети; Предотвратяване риска от насилие и др.
 • Подкрепа за връщане на децата в семейството: Социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда; Работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители – дете; Информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейството за осъзнаване на последиците от институционализацията върху развитието на детето, за опознаване на особеностите му; Подкрепа и посредничество на семейството за разрешаване на въпроси, свързани с подобряване на битовите условия, намиране на работа, достъп до медицински услуги и др.; Работа за оценка и повишаване родителския капацитет – умения за полагане на грижи за детето, способност да се осигури безопасна и сигурна среда за детето, да се предотврати рискът от насилие; Подкрепа на срещите между детето и семейството; Подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията: Психологическо консултиране и подкрепа на детето и семейството за улесняване на адаптацията към новата среда и  за подобряване на общуването между членовете на семейството; Информиране, консултиране, насочване на семейството към ползването на адекватни услуги в общността с оглед по-добро посрещане потребностите на детето; Подкрепа за задоволяване на образователните потребности на детето.
 • Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции/резидентни услуги: Групова работа и обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция – подкрепа при напускане на институциите/резидентните услуги; Професионално ориентиране и подкрепа за включване в образователни и професионални курсове; Психосоциално консултиране с оглед развитие умения за себеразбиране и адекватна самооценка, формиране на увереност и личностен растеж; развитие на умения за жизнено планиране.
 • Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства: Осигуряване на подходяща среда и подготвен специалист за изслушване на детето –  жертва или свидетел на насилие; Консултиране – оказване на подкрепа за преодоляване на неблагоприятните последици върху личността на детето; Информиране и насочване; Психологическа подкрепа на детето за преодоляване на последиците от преживяното насилие; Осигуряване на подходяща форма на подкрепа на семейството: семейно консултиране, групи за взаимопомощ, обучения, беседи и др.
 • Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства: Извънкласни занимания и дейности – клубове по интереси, спорт, ателиета и др.; Програми и тренинги за развитие на социални умения на децата – индивидуални и групови; Беседи и дискусии за човешките права и задължения; Педагогическо, психологическо консултиране и психо-педагогическа подкрепа на детето; Подкрепа на родителите по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; Подкрепа при справяне с поведенческите прояви на детето – възстановяване и позитивиране на взаимоотношенията между детето и семейството и значимите за него възрастни.
 • Превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства: Педагогическа подкрепа за преодоляване на трудностите и попълване на образователни дефицити; Консултиране на децата за разрешаване емоционални, комуникативни, адаптационни, обучителни и др. затруднения; Професионално консултиране; Извънкласни занимания и програми за осмисляне на свободното време (спортни, културни, образователни и други дейности), които спомагат справянето със затрудненията в ученето, подкрепят активността и социалното включване, както и самочувството и мотивацията на детето, давайки възможност за нов позитивен социален опит; Мрежа за работа с педагогическите съветници, съвместно ангажиране с учители и различни специалисти в осигуряването на превантивни дейности, организиране на различни събития за учениците с развлекателна, занимателна и обучителна цел, организиране на събития за деца, отпаднали от училище с цел повишаване интереса и авторитета на педагогическата общност и възстановяване на ученически права, ангажиране с училищната общност; Социални дейности, насочени към социална интеграция, възстановяване на контактите със семейството.
 • Подкрепа и консултиране на семейства от общността: Информиране и насочване към адекватни услуги в общността; Индивидуални психологични и социални консултации за справяне с проблеми, възникващи при възпитанието на детето, при семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневните задължения, свързани с детето; Групова работа, обучения и тренинги, насочени към родители/лица, които полагат грижи за детето с оглед подобряване на грижата и създаване на сигурна и стимулираща среда за развитието му; Провеждане на срещи между биологични родители и деца, настанени в приемни семейства, както и между деца и родители в процес на развод и/или в процедура за договаряне на режим на посещения при съдебни спорове кой от родителите да упражнява родителските права; осигуряване на подкрепа и наблюдение при срещите.
 • Мобилна социална работа: Достигане до потенциалните клиенти и установяване на контакт с тях, при необходимост сигнализиране на компетентните органи; Изграждане на доверителна връзка с клиентите; Насочване и съдействие за ползване на подходящи услуги /социални, здравни, образователни, административни и др./ в зависимост от техните нужди и проблеми; Директно предоставяне на социални услуги – консултиране, посредничество, придружаване
 • Превантивни програми за предотвратяване на рисковото поведение на деца и младежи от общността: Разработване и провеждане на образователни програми по различни теми, свързани с правата и закрилата на децата; Занимания за свободното време, клубове по интереси, ателиета, групови дейности.
 • Провеждане на кампании: Работа с обществеността; Работа с местни институции и професионални групи, имащи отношение към грижата и закрилата на децата /лекари, социални работници, медицински сестри, учители и др./; Работа с високо рискови общности.
 • Приемна грижа: Обучение и подкрепа на приемни родители по одобрена от МТСП програма за обучение на кандидат приемни семейства; Настаняване на деца в приемна грижа, Подкрепа при напасване; Информационни кампании за набиране на приемни семейства; Информационни кампании за социалната важност, критериите и възможностите на приемната грижа за деца; Подкрепа на приемното семейство в процеса на опознаване с дете; Наблюдение и подкрепа на приемното семейство в процеса на полагане на грижи за вече настаненото дете; Развиване, супервизия и обучение на приемните семейства.
 • Осиновяване: Информиране и практическа подкрепа на кандидат-осиновители, предоставяне на информация за спецификата на осиновяването, необходими документи, процедура, подготовка за срещи с детето; Консултиране и обучение на кандидат-осиновители; Подкрепа на осиновителите за справяне в следосиновителния период, развитие на родителски умения за установяване на значимата връзка с децата; Директна работа с детето след осиновяването – подкрепа по отношение на загубите, които преживявава в процеса на осиновяване, трудности в адаптацията, развитие на идентичност.
 • Други услуги: Подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; Подкрепа и социализация на деца на улицата; Подготовка на деца за изслушване в съда и др.