Център за обществена подкрепа – Карлово е разкрит със Заповед № РД 01 – 149/10.02.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” като делегирана от Държавата дейност, с доставчик на социалната услуга „СОНИК СТАРТ” ООД.

Основното предназначение на „Центъра за обществена подкрепа” е предоставянето на комплекс от социални услуги, насочени към деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Мисия:

Да подобрим качеството на живот и социалните умения на деца в риск и техните семейства на територията на Община Карлово, чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи на работа с уязвимите групи и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

 

Цел:

Да предоставяме съвременни, ориентирани към детето и семейството, алтернативни на инситуционалната грижа социални услуги в общността. Да подпомагаме и подкрепяме деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения, за предотвратяване на изоставянето, институционализирането, неглижирането и малтретирането на деца.

 

Партньори :

За да се постигне максимално ефективната социална интеграция на деца в риск, при реализирането на услугите, екипа на ЦОП работи съвместно с местната общност.

Установени са много добри взаимоотношения на сътрудничество и работни контакти с Дирекция ”Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда” към МТСП; здравни заведения и общопрактикуващи лекари, кметства и общинска администрация, Народно читалище „.Васил Левски”, училища, детски градини и ясли към РИО на МОМН- Пловдив, БЧК и други.

Непрекъснато взаимодействие се осъществява с водещите на случаи от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция ”Социално подпомагане”- Карлово.

 

Капацитет: 50 места

кабинети