МАРИАНА ИВАНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ
Ръководи екипа от експерти, консултанти и специалисти в подкрепа на деца и семейства от община Карлово. Организира, наблюдава, контролира, подкрепя и супервизира работата на всички специалисти в ЦОП Карлово. Отговаря за административната организация и за качеството на предоставяните социални услуги. Осъществява сътрудничество с организациите и институциите, работещи с деца или по проблемите на децата и семействата в общината и на национално ниво.
РОСИЦА СТОЙЧЕВА
СТАРШИ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Отговаря за организацията и качественото провеждане на социалната дейност. Осъществява пряка социална работа с децата и семействата и координира работата по случай на екип. Извършва първоначална оценка на случая, констатира потребностите от конкретна социална услуга: инициира екипно обсъждане, подготвя план за работа. Росица е бакалавър по „Социална педагогика“ и магистър по „Мениджмънт на социалните и педагогическите организации“.
ЦВЕТЕЛИНА ЯНКОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Извършва социална дейност в подкпрепа на децата и семействата, които ползват услугите на ЦОП. Координира работата на специалистите, работещи по конкретен случай. Оказва подкпрепа и грижа за децата, осъществява връзка със системата от услуги в общността, установява и поддържа връзка със семейства и близки. Цветелина е бакълавър по „Социална педагика“ и магистър по "Предучилищна и начална училищна педагогика".
ПЛАМЕНА БОНЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Пламена е завършила ПУ "Паисий Хилендарски" със специалност Социална педагогика. Отговаря за пряката социална работа, координира работата по случаите, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства.
ЛИЛИЯ ДЖОНДЖОРОВА
АРТ-ТЕРАПЕВТ
В Център за обществена подкрепа гр. Карлово Лилия отговаря за организацията и качественото провеждане на групова и/или индивидуална арт-терапия. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колегите от екипа. Провежда срещи с бъдещи и настоящи доброволци.