ДАЗД РЕАЛИЗИРА ДВУДНЕВНА СРЕЩА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

Държавна агенция за закрила на детето реализира двудневна регионална среща за обмяна на опит в рамките на проект „Детство за всички“ в гр.Велинград. Целта на срещата, е да се координират  действията на всички участници в процеса на деинституционализация  на деца на местно ниво. Подготовката на децата от домовете за деца, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ за нов живот и адаптацията им в центровете за настаняване от семеен тип обсъдиха представители на местната власт, регионалните инспекторати по образование, дирекции „Социално подпомагане“, директори на институции и доставчици на социални услуги за деца от областите Пловдив, Пазарджик и Кърджали. Няколкогодишния си опит в управлението на социалната услуга – мениджмънт и практика,  сподели екипът на ЦНСТ Карлово, в лицето на старши социалният работник на ЦОП Карлово- Росица Стойчева и психологът на ЦОП Първомай- Рени Ангелова.